O Kościele River

O Kościele River

O Kościele River

Jesteśmy wspólnotą ewangelicznie wierzących chrześcijan, o orientacji charyzmatycznej. Oznacza to, że swoją wiarę opieramy jedynie na fundamencie nauczania Pisma Świętego oraz wierzymy w realne działanie Ducha Świętego na ziemi od dnia Pięćdziesiątnicy opisanego w 2. Rozdziale Dziejów Apostolskich, aż do ponownego przyjścia na ziemię Pana Jezusa Chrystusa, opisanego w Objawieniu Świętego Jana r. 19-22.

W czym jesteśmy podobni, a czym różnimy się od wyznania rzymskokatolickiego?

Wiele aspektów wiary ewangelicznej pokrywa się z nauczaniem kościoła Rzymskokatolickiego.

Co nas łączy?

Łączy nas wiara w to samo credo:

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

W co wierzymy?

Wierzymy, że do Kościoła, będącego strukturą duchową – ziemskim „ciałem Jezusa Chrystusa”, dołączamy w momencie „narodzenia się na nowo”, niezależnie od wieku człowieka, w jakim to nastąpi.

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Ewangelia Jana 3,3

„Narodzenie się na nowo” dotyczy naszego ducha i zachodzi w momencie przyjęcia przez wiarę ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, jako ofiary zastępczej za swój grzech.

Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. List do Rzymian 6:23

…oraz w momencie wyznania ustami Jezusa Chrystusa swoim Panem.

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (…) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. List do Rzymian 10:9-10,13

Każdy człowiek jest z natury grzeszny i musi podjąć swoją osobistą decyzję o przyjęciu zbawienia przez wiarę.

Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę (…) List do Rzymian 3:21-25

Żaden człowiek nie może być zbawiony na podstawie swoich dobrych uczynków. Jedynie wiara w zastępczą ofiarę Jezusa jest tym, co daje życie wieczne.

Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. List do Galacjan 2:16

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. List do Efezjan 2:8-9

Dobre uczynki i „nowe serce” są natomiast owocem oraz oczekiwanym efektem zbawienia.

Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. List do Efezjan 2:10

Chrzest, według oryginalnego słowa greckiego baptizo i wzorca chrztu obecnego w Piśmie Świętym, oznacza dla nas zanurzenie, w którym utożsamiamy się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. Jest on symbolem dla świata fizycznego i znakiem dla duchowego naszej decyzji pójścia za Chrystusem oraz zwycięstwa nad skłonnością do grzechu w naszym życiu.

Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; List do Rzymian 6:4-5

Uznajemy wyznanie grzechu, jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko innej osobie. Wyznajemy nasze grzechy Bogu i innym wierzącym, zachowując czyste sumienie i przejrzystość życia.  Wierzymy w złamaną moc grzechu nad naszym życiem w momencie narodzenia się na nowo i przyjęcia chrztu wodnego.

Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. (…) Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. List do Rzymian 6:11,14

Wierzymy, że człowiek jest duchem, posiada duszę (emocje i umysł) oraz mieszka w ciele. Duch człowieka ożywa w momencie narodzenia się na nowo. Dusza odnawia się (odmienia, przemienia, udoskonala) w wyniku przyjmowania „pokarmu” Słowa Bożego”. Poddając się Słowu Bożemu w swoim chrześcijańskim życiu, idziemy „z chwały w chwałę”, coraz bardziej charakterem i stylem życia upodobniając się do wzorca zaprezentowanego przez Pana Jezusa Chrystusa.

Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa; List do Efezjan 4:13

Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 List do Tymoteusza 3:14-17

Ciało jest najsłabszą częścią człowieka. Zadaniem dziecka Bożego jest nauczyć się ujarzmiać „zapędy ciała” i poddawać je pod kontrolę ducha. Ciało fizyczne człowieka oczekuje przemiany w ciało duchowe w dniu ponownego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.

Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. List do Galacjan 5:16-17

Chrześcijański kościół powszechny (którego częścią są społeczności lokalne) opiera się na biblijnym fundamencie Apostołów i Proroków. Operuje w nim pięć darów służby, mających służyć budowanie i doskonalenie się ciała Jezusa Chrystusa – kościoła lokalnego i powszechnego.

I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa; List do Efezjan 4:11-12

Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa może i powinien otrzymać dar Ducha Świętego wraz ze specyficznym obdarowaniem duchowym związanym z wypełnieniem powołania każdej osoby w lokalnym i /lub powszechnym kościele. Jak w ciele człowieka, tak samo w ciele Chrystusa, jakim jest kościół, każdy członek ma swoją funkcję niezbędną dla zdrowego funkcjonowania całości.

Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa. Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Każdy członek kościoła powinien nieustannie wzrastać duchowo i rozwijać swoje talenty, jak również operować w mocy Ducha Świętego, by dotykać i przemieniać życie innych ludzi, dosięgając ich Bożą miłością. List do Efezjan 4:15-16

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca, niezależnie od wyznania i religii, w jakiej urodził się dany człowiek.

Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14:6

Nie uznajemy potrzeby wstawiennictwa zmarłych w ciele świętych, ani żadnej innej osoby, zanosząc nasze prośby bezpośrednio do Boga Ojca w imię Jezusa Chrystusa.

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków 4:14-16

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.1 List do Tymoteusza 2:5-6

Wierzymy, że ofiara Jezusa Chrystusa jest pełna i wystarczająca dla zbawienia człowieka. Decyzję o przyjęciu życia wiecznego każdy człowiek musi podjąć za swojego życia po usłyszeniu Ewangelii:

Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. List do Hebrajczyków 10:11-14

A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. List do Hebrajczyków 9:27-28

Wierzymy, że poza chrztem wodnym, każdy wierzący może i powinien otrzymać obiecany przez Pana Jezusa chrzest „Duchem Świętym i ogniem”, którego efektem jest otrzymanie mocy Ducha Świętego do głoszenia Dobrej Nowiny, a znakiem nowy język modlitwy, którym komunikujemy się z Bogiem z głębi naszego ducha bez udziału umysłu.

Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ewangelia Mateusza 3:11

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje Apostolskie 1:8

A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Dzieje Apostolskie 2:1-4

Wstawiamy się w modlitwie jedni za drugich. Wierzymy w moc modlitwy do uwolnienia i uzdrowienia człowieka w każdej sferze życia.

Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. List Jakuba 5:16

A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Ewangelia Mateusza 8:16-17

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus wciąż dokonuje cudów w życiu osób, które uwierzą w obietnice Słowa Bożego.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. List do Hebrajczyków 13:8

A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ewangelia Marka 9:23

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Ewangelia Jana 14:13-14

Poważnie traktujemy wielki nakaz misyjny Pana Jezusa, udzielony uczniom na chwilę przed Jego wniebowstąpieniem…

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ewangelia Marka 16:16-17

..wierząc, że prosta, biblijna Ewangelia jest odpowiedzią zarówno na indywidualne potrzeby każdego człowieka, jak i duchową kondycję świata. Wierzymy, że osoba Jezusa Chrystusa i Jego moc do zmiany każdej sytuacji jest realnym ratunkiem dla osób potrzebujących pomocy.

Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, Natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. 1 List do Koryntian 1:17-25

Wszystkie wersje Biblii w języku polskim, oparte na kanonie hebrajskim składającym się z 39 ksiąg, uznajemy za natchnione i wzajemnie uzupełniające się w zakresie doboru słów użytych w poszczególnych tłumaczeniach. Kanon oparty na Septuagincie (w tym katolicki) zawiera kilka dodatkowych ksiąg, które uznajemy za apokryficzne. Do nauki i studiowania Słowa w języku polskim polecamy wersję Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ stanowi ona ojczysty odpowiednik najbliżej odpowiadający oryginałom greckiemu i hebrajskiemu – Biblii Króla Jakuba, dostępnej w języku angielskim.

Formalne informacje o związku wyznaniowym, do którego należymy

Kościół chrześcijański River w Warszawie jest oficjalnie zarejestrowanym członkiem denominacji Kościoła Bożego (Church of God, z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych), założonego w 1886 roku. Obecnie Kościół Boży liczy ponad 7 milionów wyznawców w 180 krajach świata (https://kosciolbozy.pl/). Jako kościół lokalny należymy do grupy kościołów River w Europie i Stanach Zjednoczonych, z siedzibą główną w Tampie na Florydzie (https://www.revival.com/river/about).

Czym różnimy się od świadków jehowy?

Nie jesteśmy powiązani z organizacją świadków jehowy. Nie uznajemy jej za odłam wiary chrześcijańskiej, ze względu na drastyczne zmiany podstawowej doktryny chrześcijańskiej w zakresie zbawienia i osoby Jezusa Chrystusa, zawarte w ich wersji Pisma Świętego (Przekład Nowego Świata). Doceniamy ich jednak za osobiste poświęcenie i pragniemy z całego serca, by oni także mogli doświadczyć pełni wolności, jaka jest udziałem Dzieci Bożych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszym kościele lub biblijnym chrześcijaństwie, odwiedź nas lub napisz do nas wiadomość. Otrzymasz od nas bezpłatny egzemplarz Biblii i chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Jeśli potrzebujesz pomocy lub modlitwy, napisz do nas lub zadzwoń.