Wierzymy, że ta
prawdziwa służba pochodzi z Jego miłości (Agape), bez której nie mamy prawa
twierdzić, że jesteśmy chrześcijanami. Dlatego ta służba powinna być kierowana
przez Ducha Świętego, dlatego: pozostajemy elastyczni i poddajemy się Duchowi
Świętemu pozwalając Mu kierować naszą służbą.

 

 

Wierzymy, że Biblia
jest Świętym Słowem Bożym, werbalnie i w pełni natchniona, to znaczy, że jest
najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania.

 

 

Wierzymy, że
istnieje jeden Bóg, wiecznie istniejący w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu
Świętym.

 

 

Wierzymy w Boga
Ojca, doskonałego w świętości, nieskończenie bogatego w mądrość, wszechmocnego.
Wierzymy, że w swoim miłosierdziu jest zainteresowany sprawami ludzkimi, że
słyszy i odpowiada na modlitwę, oraz że:

 

 

Ratuje od grzechu
i śmierci wszystkich, którzy przychodzą do Niego przez Chrystusa.

 

 

Wierzymy w Jezusa
Chrystusa, boskiego, wiecznego i jednorodzonego Syna Bożego. Wierzymy, że w
Jego ziemskim życiu został poczęty przez Ducha Świętego, zrodzony z dziewicy,
żył bezgrzesznym życiem.

 

 

Wierzymy w Jego
zastępczą śmierć za grzechy świata. Wierzymy w Jego cielesne zmartwychwstanie
od umarłych, Jego wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Boga Ojca, aby
wstawiać się za świętymi oraz w Jego osobisty, widzialny powrót do świata w
mocy i chwale.

 

 

Wierzymy w Ducha
Świętego, w Jego osobowość i boskość, że został posłany od Ojca. Wierzymy, że
On przyszedł, aby zamieszkać w, uświęcać, pouczać i pocieszać świętych.

 

 

Wierzymy, że
wszyscy ludzie są z natury grzesznikami, pozbawionymi wszelkiej mocy, aby się
zbawić. Dlatego wierzymy, że jedynym sposobem zbawienia grzeszników jest łaska
Jezusa Chrystusa.

 

 

Wierzymy, że
wszyscy chrześcijanie są ustanowieni przez Ducha Świętego, aby szerzyć
Ewangelię Chrystusa. Dlatego: Pierwszym obowiązkiem wszystkich chrześcijan jest
służenie jako ewangeliści i służenie innym zgodnie z darami, które otrzymali od
Ducha Świętego.

 

 

Wierzymy, że
miłość Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest największym darem Boga Ojca i Jego
Świętego Ducha i powinna być głównym przesłaniem Kościoła chrześcijańskiego,
biorąc górę nad wszelkimi różnicami, czy to teologicznymi, wyznaniowymi,
ideologicznymi, czy fizycznymi w Natura.

 

 

W szczegółach

 

 

W Kościele River
Warszawa wierzymy, że Biblia jest naszym jedynym, wszechogarniającym
przewodnikiem i zbiorem zasad zarówno dla spraw wiary, jak i praktyki. Dlatego
stosujemy się do i wierzymy w następujące założenia:

 

 

PISMO ŚWIĘTE

 

 

Biblia jest
natchnionym Słowem Bożym. Pismo Święte jest boskim objawieniem danym od Boga i
otrzymanym przez człowieka, i jako takie jest jedynym takim objawieniem, które jest
natchnione i nieomylne. Biblia jest najwyższym autorytetem we wszystkich
sprawach wiary i moralności. Słowo Boże jest bezpośrednim objawieniem woli
Bożej dla wszystkich ludzi i dla wszystkich czasów. Pismo Święte było
inspirowane przez Ducha Świętego, to znaczy, że Duch Święty tchnął w ludzi te
słowa i myśli, które chciał, aby przekazali nam w połączeniu z osobowościami,
cechami i emocjami pisarzy. Duch Święty strzegł i zachowywał każdą myśl, frazę
i słowo przed jakimkolwiek błędem, zaniedbaniem lub niedokładnością.

 

 

2 Tymoteusza 3:
16-17

 

 

Hebrajczyków 4:12

 

 

Wyjścia 24: 4

 

 

2 Piotra 3: 2

 

 

JEDEN PRAWDZIWY
BÓG

 

 

Nasz Bóg objawia
się w Piśmie Świętym jako wieczny Bóg, Trójca Święta, który ukazał się jako
jeden Bóg, istniejący w trzech osobach – Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Bóg jest rozróżnialny,
ale niepodzielny w swej istocie; współwieczny, współistniejący, równy pod
względem natury, atrybutów, mocy i chwały. Bóg jest jedną niepodzielną i
niewidzialną istotą, ale z trzema odwiecznymi rozróżnieniami: Bóg Ojciec, Bóg
Syn i Bóg Duch Święty.

 

 

Powtórzonego
Prawa 6:4

 

 

Izajasza 48:16

 

 

Mateusza 28:19

 

 

Efezjan 4: 4-6

 

 

BOSKOŚĆ PANA
JEZUSA CHRYSTUSA

 

 

Pan Jezus
Chrystus jest odwiecznym Synem Boga, drugą osobą Boską, który od zawsze współistniał
z Ojcem i Duchem Świętym. Poprzez Wcielenie i narodzenie z dziewicy Jezus
przyjął na siebie postać człowieka, objawiając się w ten sposób jako
Bóg-Człowiek. Jezus Chrystus był bezgrzeszny, doskonały, ukrzyżowany,
pogrzebany, zmartwychwstały, wstąpił na niebiosa, został uwielbiony i ponownie
przyjdzie na ziemię. On jest doskonałym Pośrednikiem między Bogiem a
człowiekiem, ponieważ w osobie Chrystusa współistnieje pełnia boskości i pełnia
człowieczeństwa. Taki sam z Ojcem w boskości, taki sam, jak my w naszym
człowieczeństwie. Doskonały w bóstwie, doskonały w człowieczeństwie.

 

 

Kolosan 1: 15-19

 

 

Filipian 2: 5-8

 

 

1 Tymoteusza 2:
5-6

 

 

Jan 1: 1-3, 14-18

 

 

DUCH ŚWIĘTY I
JEGO CHRZEST

 

 

Duch Święty jest
trzecią osobą Boską. Jest równy, wieczny i współistniejący z Ojcem i z Synem.
Jego posługa na ziemi polega na tym, aby przekonać człowieka o grzechu i pomóc
mu w przyjęciu zbawienia, a także być wielkim parakletem (pocieszycielem,
doradcą, pomocnikiem, orędownikiem i wzmocnieniem) dla Kościoła. Chrzest Duchem
Świętym i Ogniem jest darem od Boga, zgodnie z obietnicą Pana Jezusa skierowaną
do wszystkich wierzących i otrzymaną po Nowych Narodzinach. Pierwszy dowód
mówienia innymi językami, jak również inne objawy opisane w Dz. 2, towarzyszą temu
doświadczeniu. Podczas gdy istnieje jeden początkowy chrzest, istnieje wiele
późniejszych napełnień Duchem. Celem Chrztu Ducha Świętego jest, abyśmy my, wierzący,
mieli moc być świadkami.

 

 

Mt 3:11

 

 

Jan 14: 16-17

 

 

Dzieje 1: 8

 

 

Akty 2

 

 

ODKUPIENIE
CZŁOWIEKA

 

 

Człowiek jest
istotą stworzoną i został uczyniony na podobieństwo i obraz Boga (zarówno
mężczyzna, jak i kobieta). Ale przez grzech i upadek Adama grzech przyszedł na
świat i przeszedł na wszystkich ludzi. Jezus Chrystus, Syn Boży, objawił się,
aby zniszczyć dzieła diabła i oddać Swoje życie i przelać Swoją krew, aby
odkupić człowieka i przywrócić go Bogu. Zbawienie jest darmowym darem Boga dla
Człowieka, oddzielonym od uczynków i Prawa, i działa poprzez łaskę przez wiarę
w Jezusa Chrystusa, wydając owoce przyjemne Bogu. To doświadczenie zbawienia ma
miejsce, gdy osoba wyznaje ustami, że Jezus jest Panem i wierzy w swoim sercu,
że Bóg wzbudził Go z martwych.

 

 

Rzymian 5: 12-21

 

 

Rzymian 10: 9-10

 

 

Jan 3: 16-17

 

 

I Jana 3: 8

 

 

OBRZĘDY KOŚCIOŁA

 

 

Pan Jezus
Chrystus, Głowa Kościoła, ustanowił dwa obrzędy, za którymi powinien podążać
Kościół: chrzest wodny i komunia. Chrzest w wodzie, poprzez pełne zanurzenie,
jest bezpośrednim przykazaniem naszego Pana. Chociaż nie jest to konieczne dla
zbawienia, to jest to dla wszystkich wierzących. To zarządzenie jest
zewnętrznym znakiem pracy wewnętrznej. Symbolizuje identyfikację wierzącego z
Jezusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu.

 

 

Obrzęd Komunii
jest także przykazaniem Pana Jezusa, które musi być utrzymywane konsekwentnie
aż do Jego powrotu. Tylko wierzący mogą przyjść do stołu Pana, który składa się
z chleba i kielicha. Chleb mówi o Jego ciele, które zostało złamane dla nas.
Kielich mówi o Jego krwi, która została przelana za nas. Oba elementy są świadectwem
dla wierzących Nowego Przymierza, którzy teraz cieszą się, proroczo deklarując
Jego szybki powrót.

 

 

Mateusza 28:19

 

 

I Piotra 3:21

 

 

Łk 22, 7-20

 

 

I Koryntian 11:
17-30

 

 

DALSZE DZIEŁA ODKUPIENIA

 

 

Śmierć,
pogrzebanie i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa nie tylko zapewniło
wieczne odkupienie od grzechu, ale także odkupienie od chorób oraz odkupienie
od ubóstwa i braku. Boskie uzdrowienie zostało zapewnione przez
Zadośćuczynienie. Jest to dla fizycznych bolączek ludzkiego ciała i jest
dokonywane przez moc Boga za pomocą różnych metod i środków wyszczególnionych w
Słowie. Boski Dobrobyt został również zapewniony przez Zadośćuczynienie.
Prawdziwy dobrobyt ma związek nie tylko z finansami, ale także z dobrobytem
duszy. Dokonuje się dzięki mocy Bożej poprzez zasady dziesięciny i ofiar,
zasiewom i zbiórkom oraz licznym prawdom zarządzania finansami, które znajdują
się w całym Słowie.

 

 

Izajasza 53: 4-5

 

 

I Piotra 2:24

 

 

I John 2

 

 

II Koryntian 8: 9

 

 

UŚWIĘCENIE

 

 

Biblia uczy, że
bez świętości żaden człowiek nie może zobaczyć Pana. Wierzymy w Doktrynę
Uświęcenia jako konkretne, ale postępowe dzieło łaski, rozpoczynające się w
czasie odrodzenia i trwające aż do wypełnienia się zbawienia po powrocie
Chrystusa.

 

 

I Tesaloniczan
5:23

 

 

II Koryntian 3:18

 

 

Filipian 3: 12-14

 

 

1 Koryntian 1:30

 

 

KONIEC WSZYSTKICH
RZECZY

 

 

Jezus obiecał
wrócić po Swój kościół. Pisma Święte mówią nam, że gdy Jezus powróci, umarli w
Chrystusie powstaną pierwsi; wtedy my, którzy jesteśmy żywi i pozostaniemy,
zostaniemy pochwyceni razem z nimi w obłokach, aby spotkać Pana w powietrzu.
Natychmiast po tym zabraniu świętych rozpocznie się okres Ucisku, o którym mowa
w Objawieniu. Po ucisku Jezus powróci na ziemię, w towarzystwie świętych, aby
ustanowić swoje Królestwo na ziemi. Będzie królował ze Swymi świętymi na ziemi
przez tysiąc lat, podczas których Szatan będzie związany w otchłani bez dna. Po
tym tysiącletnim okresie Szatan zostanie uwolniony na krótką chwilę, kończąc
swoją wieczną męką w jeziorze ognia, podczas gdy Sąd Ostateczny ma miejsce dla
tych, którzy nigdy nie przyjęli Pana w swoim ziemskim życiu. Wtedy nowe
niebiosa i nowa ziemia zostaną objawione i tak będziemy zawsze z Panem.

 

 

I Tesaloniczan 4:
16-17

 

 

I Koryntian
15.51.52

 

 

Objawienie 20

 

 

Objawienie 21

 

 

PIECZENIE I
WSTĘPNA WERSJA

 

 

Ten, kto
fizycznie umiera w swoich grzechach bez przyjęcia Chrystusa, jest beznadziejnie
i wiecznie zagubiony w Jeziorze Ognia, a zatem nie ma już żadnej możliwości
usłyszenia Ewangelii lub pokuty. Jezioro Ognia jest dosłowne. Terminy
„wieczny” i „wieczny” użyte w opisie czasu trwania
potępienia w Jeziorze Ognia, niosą tę samą myśl i znaczenie nieskończonej
egzystencji, używane w oznaczaniu czasu radości i ekstazy świętych w obecności
Boga.

 

 

Hebrajczyków 9:27

 

 

Mateusza 25:
31-46

 

 

Mark 9: 43-48

 

 

Mark 16: 15-16